درباره ما

چشم انداز:

فضای آموزش در جهان امروز و آینده برپایه به کارگیری گسترده افزارهای دیجیتال در حوزه‌های گوناگون مانند سوادآموزی پایه شکل گرفته و به پیش می رود. زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های پر کاربرد در جهان با رقم تقریبی میان 52 میلیون گویشور به زبان مادری و  110 میلیون کسانی که فارسی زبان مادری شان نیست، اما آن را به کار می برند، در کشورهایی مانند ایران، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، هندوستان و به طور کلی جمعیت پراکنده در سرتاسر جهان پس از زبان هایی مانند فرانسه با 125 میلیون گویشور در جایگاه و رتبه ای مهم قرار دارد. سرمایه گذاری آینده نگرانه بر روی سوادآموزان این زبان به سبب های اجتماعی و فرهنگی  قابل توجیه است و در یک چشم انداز دست یافتنی می توان نرم‌افزارهای سوادآموزی را با افزارهای الکترونیک مانند کامپیوتر و تبلت در این حوزه نیز رشد داد تا همگام با کشورهای پیشرفته شد.

برای رسیدن به هدف های طرح « سوادآموزی پایه از راه نرم‌افزارهای دیجیتال»  باور دارند که اکنون زمانه آن فرارسیده است که کمک های خود را از سمت و سوی سخت افزاری مانند مدرسه سازی و ساخت سازه های فیزیکی به تولید و ترجمه نرم افزارهای آموزشی  و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش از کسانی که رسیدن به این هدف ها را بخشی از رسالت فرهنگی و اجتماعی خود  می دانند، با همفکری و همکاری در قالب سازمان های هم سو یا به صورت انفرادی در جهت تحقق این  هدف ها  می کوشند.

هدف ها:

  • توانمندسازی کودکان در آموزش و سوادآموزی پایه با شبکه هایی که در آن افزارهای دیجیتال نقش مکمل و آسان کننده یادگیری را دارند.
  • دسترس پذیر کردن بسته های نرم افزاری سوادآموزی پایه به همراه سخت افزارهای مورد نیاز در بستر یک شبکه سوادآموزی ویژه کودکان محروم یا در مناطق محروم.
  • تهیه و ترجمه بسته های نرم افزاری برای سوادآموزی پایه به زبان فارسی در جهت رشد آموزشی و فرهنگی صرفنظر از موقعیت اجتماعی و طبقاتی کودکان کاربر
  • ترجمه و تولید محتوای مناسب و کافی برای بسته های نرم افزاری مانند راهنمای آموزگاران، مربیان، بزرگسالان در خانواده و هم چنین تولیدمحتوای لازم برای واحدهای آموزشی در نرم افزارها
  • فرهنگ سازی برای آشنایی آموزگاران، شبکه های آموزشی و کارشناسان سوادپایه با فرهنگ کاربرد افزارهای دیجیتال در سوادآموزی و مزیت های استفاده از آن.
  • طراحی شبکه واگذاری سخت افزاری و پشتیبانی برنامه ای از افزارهای دیجیتال سوادآموزی در مناطق محروم مانند روستاها و عشایر چادرنشین یا کودکان محروم در مناطق در دسترس مانند شهرهای بزرگ و کوچک.

حوزه جغرافیایی و گروه های هدف

حوزه جغرافیایی گسترش این برنامه چه به صورت کار نهادی و سازمانی و چه به صورت کار انفرادی به این ترتیب است.

  • قلمرو زبان فارسی در کشورهایی مانند ایران، افغانستان، تاجیکستان و اوزبکستان،
  • جمعیت کودکان فارسی زبان در سرتاسر جهان
  • کودکان علاقه مند به آموزش زبان فارسی در سرتاسر جهان